Декан: Бакушев Аскар Асилгалиевич тел: 50-10-85, П-201

 
Sub-categories
5В010400 - БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ / НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА / PRIMARY MILITARY TRAINING
5В012000 - КӘСІПТІК БІЛІМ / ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ / PROFESSIONALI TRAINING
5В070300 - АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР / ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ / INFORMATION SYSTEMS
5В071300 - КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ / ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / TRANSPORT, TRANSPORT TECHNIQUE AND TECHNOLOGY
5В071600 - АСПАП ЖАСАУ / ПРИБОРОСТРОЕНИЕ / INSTRUMENT MAKIBG
5В071800 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА / ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА / ELECTROENERGETICS
5В073100 - ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ / БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ / THE SAFETY OF HUMAN LIEE AND PROTECTION OF INFIPONMENT
5В080600 - АГРАРЛЫҚ ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ (АГРОИНЖЕНЕРИЯ) / АГРАРНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ (АГРОИНЖЕНЕРИЯ) / AGROINGENEERING
5В090100 - КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖҮК ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА / ОRGANIZATION OF TRANSPORTATION, MOTION AND EXPLOITATION OF A CARRIER
5В090300 - ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ / ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО / LAND USE PLANNING
5В090700 - КАДАСТР / КАДАСТР / CADASTR