Страница:  1  2  ()
Курсы 
Адам экологиясы (ЭК)
Биогеохимия және экотоксикология (ЭК)
Биология каз (ЭК)
Биологиялық экология (ЭК)
Геоақпарат жүйесін экозерттеулерде қолдану (ЭК)
Геоэкология каз (ЭК)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ЭК 4 курс)
Еңбекті қорғау және адамның тіршілік қауіпсіздік негіздері (ЭК)
Еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері (ЭК)
Жоғары математика (ЭК)
Информатика(ЭК)
Орыс тілі(ЭК)
Психология каз (ЭК)
Радиациялық экология (ЭК)
Саясаттану(ЭК)
Темы дипломных работ (проекта) (ЭК 4 курс)
Урбоэкология каз (ЭК)
Физика каз (ЭК)
Философия каз (ЭК)
Шетел тілі 1 курс (ЭК)