Page:  1  2  ()
Courses 
Авариялар мен қиындықтардың алдын алу және жою (НГД)
Бұрғылау жабдықта-рын ж/е МГ қондыр-ғыларын жобалау (НГД)
Жалпы гидравлика (НГД)
Жер асты гидромеханикасы (НГД)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(НГД)
Информатика(НГД)
Кәсіптік геология (НГД)
Математика 2 (НГД - 2 семестр)
Математиканың қолданбалы есептері(НГД)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(НГД)
Механизмы станков(МС)
Мұнай газ жабдықтарын таттанудан қорғау(НГД)
Мұнай газ саласының техникасы мен технологиясы (НГД)
Мұнай кен орындарын игеру (НГД)
Мұнайды ұнғымадан өндіру(НГД)
Орыс тілі(НГД)
Петрография минералогия негіздерімен (НГД)
Тампонаждау материалдары мен қоспалары (НГД)
Тау жыныстарын бұзғылау негіздері (НГД)
Теориялық механика(НГД)